LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Tan Dai Truong Phat Industry Company Limited

No.6A, 131/19 Xuan Do Street, 
Long Bien District Hanoi, Vietnam.

Điện thoại: 0988 336 335
E-mail:info@mitsuwa.com.vn